Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze verkoop, onder voorbehoud van wijzigingen die beide partijen zouden kunnen aanbrengen door middel van een uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd akkoord. De andere, niet-gewijzigde bepalingen van onze algemene voorwaarden blijven volledig van kracht.

Elke bestelling die geplaatst wordt, houdt de volledige aanvaarding van de onderhavige voorwaarden in. Deze voorwaarden kunnen niet gewijzigd worden door andersluidende of verschillende bepalingen op de bestelbonnen en het drukwerk van de klant of in zijn algemene aankoops voorwaarden. Dat geldt zelfs indien wij geen bezwaar aantekenen tegen dergelijke bepalingen of voorwaarden.

Het contract wordt voltooid geacht wanneer wij na ontvangst van een bestelling een schriftelijke bevestiging hebben verzonden met de bevestiging van de prijzen, de leveringstermijnen, de leveringsvoorwaarden en de eventuele technische verduidelijkingen.

Een wijziging ten opzichte van onze aanbiedingen en orderbevestigingen wordt pas van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werd bevestigd. De verbintenissen aangegaan door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons.

ARTIKEL 2 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE PRODUCTEN

Al onze standaardstukken zijn ontworpen voor gebruik dat voldoet aan de technische aanbevelingen in onze algemene catalogus en onze technische informatiefiches. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af bij wijziging van onze producten of een ander gebruik dan aangegeven in onze documenten.

Voor de stukken die gerealiseerd worden op basis van de specificaties en de plannen opgesteld door de klant blijven de technische prestaties van deze producten volledig de verantwoordelijkheid van de klant. Onze verantwoordelijkheid wordt beperkt tot de uitvoering van de producten volgens de aanduidingen van deze plannen.

De tolerantie op de stukken die per gewicht verkocht worden, bedraagt 10% van de hoeveelheden bevestigd in onze orderbevestigingen.

ARTIKEL 3 - PRIJS

Onze prijzen zijn af fabriek, exclusief BTW, behalve indien anders aangegeven.

Voor een levering die eventueel het gevolg is van meerdere gegroepeerde bestellingen en waarvan de totale som lager is dan 250 Euro, zullen administratieve en bijkomende beheerskosten gelden van 20 euro. Er gelden minimale hoeveelheden op onze producten (ons raadplegen voor meer informatie). Indien de bestelde hoeveelheid lager is dan het minimum, gelden bijkomende productiekosten van 125 Euro.

Onze prijzen kunnen variëren tot de orderbevestiging naargelang de schommelingen in de grondstofprijzen. We behouden dus het recht om onze prijzen te herzien in functie van deze schommelingen tot de bevestiging van de bestelling.

In het uitzonderlijke geval van een sterke prijsschommeling bij de grondstoffen na de bevestiging van de bestelling, d.w.z. meer dan 30%, behouden wij het recht om onze prijzen te herzien en het tarief toe te passen dat geldt op de dag van verzending.

ARTIKEL 4 - LEVERINGSTERMIJN

Onze leveringstermijnen worden bevestigd in de orderbevestiging. De leveringsdata opgegeven in de bestelling van de klant worden beschouwd als een streefdoel. Wij zullen ons uiterste best doen om die te benaderen.

Behoudens andersluidende en schriftelijk gevalideerde bepalingen, worden de leveringstermijnen slechts ter informatie meegedeeld. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de bestelling of een schadevergoeding.

Indien de koper de levering van de goederen niet aanvaardt wanneer ze ter beschikking wordt gesteld, mag hij de normale vervaldatum voorzien voor de betalingen in verband met de levering niet verschuiven.

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende overeenkomsten zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de factuur door de klant en van de leveringsdatum van de goederen op de plaats van levering die voorzien is in het contract (af fabriek of aflevering bij klant).

Wanneer de klant niet betaalt binnen de overeengekomen termijn, heeft de verkoper het recht, vanaf de volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de betaling van een interest aan het geldende tarief vermeerderd met zeven punten en afgerond naar het volgende halve punt, evenals op een redelijke schadevergoeding voor alle relevante inningskosten die daarna worden opgelopen door de laattijdige betaling met een minimum van 50 euro als forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, naast de voorziene interesten.

Het geldende tarief is de rentevoet toegepast door de Europese Centrale Bank bij de voornaamste herfinancieringstransacties zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002.

In elk geval zal onze leveringsverplichting op geldige wijze worden opgeschort tot de verschuldigde sommen betaald zijn.

Bij contante betaling (wanneer onze rekening daadwerkelijk binnen de 15 dagen na de facturatiedatum wordt gecrediteerd) mag een korting worden afgetrokken van het bedrag van de facturen (excl. BTW). Het tarief wordt u elk jaar meegedeeld en kan herzien worden in functie van de evolutie van de Euribor-index.

ARTIKEL 6 - OVERDRACHT VAN RISICO

De risico’s in verband met de goederen gaan over op de klant conform de incoterm 2010-voorwaarden, bevestigd in onze orderbevestiging.

ARTIKEL 7 - GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Onze producten worden slechts gegarandeerd met de opgegeven toleranties of de toleranties die gebruikelijk zijn in de sector.

Bij verborgen gebreken zijn klachten enkel ontvankelijk indien ze schriftelijk worden omschreven binnen een termijn van 1 maand na de ontdekking van het gebrek en ten laatste 9 maanden na de levering.

Bij zichtbare gebreken zijn klachten enkel ontvankelijk indien ze schriftelijk worden omschreven binnen een termijn van 15 dagen na de ontdekking van het gebrek en ten laatste 1 maand na de levering.

Bij corrosie zijn klachten enkel ontvankelijk indien ze schriftelijk worden omschreven binnen een termijn van 15 dagen na levering.

Bij gebreken met betrekking tot de hoeveelheden zijn klachten enkel ontvankelijk indien ze schriftelijk worden omschreven binnen een termijn van 15 dagen na levering.

Bij zichtbare schade of tekortkomingen door het transport, die vastgesteld kunnen worden bij ontvangst van de producten, moet de klant verplicht zijn het CMR of de leveringsbon van de transporteur invullen, er duidelijk de vastgestelde gebreken op aangeven en ons een kopie opsturen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af indien de CMR of leveringsbon niet correct werd ingevuld.

De bewijslast betreffende gebreken en schade ligt bij de klant. In elk geval zullen klachten pas ontvankelijk zijn op vertoon van voldoende bewijsmateriaal zoals foto’s, expertiserapporten, defecte stukken, processen-verbaal, ...

Wij garanderen onze producten ten opzichte van alle rechtmatig bewezen verborgen gebreken, voor zover deze niet het gevolg zijn van een geval van overmacht of een foutief gebruik door de gebruiker.

Onze aansprakelijkheid blijft strikt beperkt tot de directe kosten voor de vervanging, het herstel en het vervoer van de goederen in kwestie. In elk geval zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de bedragen van de specifieke waarde van de goederen, met daarbij een limiet van maximum 5.000 Euro. In geen geval zullen de indirecte of andere schadevergoedingen en interesten van de klant of een derde het voorwerp uitmaken van een schade vergoeding.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs. De klant verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen, over te dragen aan derden of te bewerken zolang de goederen onze eigendom blijven.

Als houder van de goederen staat de klant in voor de bewaking, de risico’s en de aansprakelijkheid in alle mogelijke gevallen, zelfs bij overmacht. De klant verbindt zich ertoe om onze goederen voor elk gebruik geïdentificeerd te laten.

ARTIKEL 9 - FINANCIËLE GARANTIES

Indien na het sluiten van het contract blijkt dat de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt of achteruitgaat, ongeacht de reden, behouden wij het recht, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, om van de klant de garanties te eisen die wij gepast achten met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering om daaraan te voldoen, geeft ons het recht om de opdracht volledig of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

Bij doorverkoop van onze goederen, zelfs indien ze bewerkt werden, overhandigt de klant ons voortaan, bij wijze van onderpand, alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop.

ARTIKEL 10 - ONTBINDENDE VOORWAARDE

Bij niet-betaling van de factuur of bij toepassing van het artikel "financiële garanties" behouden wij het recht om de verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen en dat louter door de betekening van onze wil aan de klant in een aangetekend schrijven, zonder dat daarbij een ingebrekestelling noodzakelijk is.

Wij hebben het recht om de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Bovendien zal bij wijze van schadevergoeding en interesten een bedrag van 15% van de prijs met een minimum van 1.500 Euro verschuldigd zijn als aanvulling op de transportkosten van de goederen.

We behouden het recht voor om alle andere schadevergoedingen en interesten na te streven die veroorzaakt worden door de ontbinding, zij het op directe of indirecte manier.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen of betwistingen zullen alleen de rechtbanken van Charleroi bevoegd zijn, zonder dat de toekennende clausules op het document van de klant een belemmering vormen voor de toepassing van deze clausule.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

Alle feiten van oorlog, muiterij, stakingen of lock-out, ongevallen, de totale of gedeeltelijke vernietiging van onze ateliers of magazijnen, breuk van machines, gebrek aan brandstof, gebrek aan grondstoffen, ziekte van arbeiders, stopzetting of moeilijkheden in het transport om eender welke reden, slechte weersomstandigheden, epidemieën, nationale contingenteringen of gemeenschappelijke marktrichtlijnen of douanemaatregelen of alle andere omstandigheden die leiden tot een essentiële wijziging in de economische situatie worden beschouwd als gevallen van overmacht.

De partijen komen expliciet overeen dat elk geval van overmacht waardoor de uitvoering van het contract bijzonder bemoeilijkt of onredelijk zou worden in hoofde van onze onderneming, ons het recht geeft om de bestelling volledig of gedeeltelijk te ontbinden, zonder schadevergoeding of interesten of om de uitvoering van de bestelling volledig of gedeeltelijk op te schorten tot deze omstandigheid ophoudt te bestaan. In geval van overmacht kunnen geen rechtsmiddelen tegen ons worden uitgeoefend wegens de niet uitvoering van al of een gedeelte van onze verplichtingen in verband met de bestelling. In elk geval zal de leveringstermijn verlengd worden met een periode gelijk aan de duur van de verhindering.

De gevallen van overmacht die onze leveranciers ontheffen, ontheffen ons ook ten opzichte van onze klanten.

ARTIKEL 13 - GELDIGHEID VAN HET INDIVIDUELE BEDING

De nietigheid van een of meerdere van deze bepalingen tast geenszins de geldigheid van andere voorwaarden aan.


Print the page
Beginpagina | Contact | Overzicht van de site |

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Algemene verkoopsvoorwaarden   ?

Site gebouwd met SPIP 2.1.12